Navigation

Home pageHɘllø (:
thαnk yøü ♥ før vïsïtïng my bløg, ør αs I lïkɘ tø cαll ït: » the ïntɘrnɘt tɘαhøüse før gøαts! «

I sɘt üp cαmp ïn thïs lïttlɘ cørner øf thɘ wɘb αs α crɘαtïvɘ øütlɘt for my pïxɘl αrt & nøw ït's my hømɘ ♥ tø shøwcαsɘ my øthɘr αrts, crαfts & høbbïɘs αs wɘll. I αlsø ɘnjøy bløggïng αbøüt my drɘαms & øthɘr süch nønsɘnsɘ.

In αddïtïøn tø thαt, I αlsø üsɘ thïs spαcɘdïsplαy my cøntɘnt frøm vαrïøüs ønlïnɘ pïxɘllïng clübs (gïfts, sïgtαgs, ɘtc...) & αdøptïøns thαt I've cøllɘctɘd. Amøngst thɘsɘ pαgɘs I hαvɘ ɘvɘn ïnclüdɘd sømɘ cøntɘnt før yøü (y'knøw... ïf ït's yøür sørtα thïng).

Fɘɘl frɘɘ tø hαvɘ α browsɘ αrøünd. I ønly αsk thαt yøü tαkɘ a quïck pɘɘk αt thɘ rules & disclaimer ïf yøü chøøsɘ tø tαkɘ αnythïng αwαy wïth yøü. Yøü cαn nαvïgatɘ yøür wαy αrøünd the sïtɘ üsïng the lïnk büttøns αbøve. Oh! & døn't førgɘt tø lɘαvɘ mɘ α mɘssαgɘ øn my tag boardlɘt mɘ knøw yøü'vɘ vïsïtɘd!

cømɘ ïn frøm thɘ rαïn, "pøür yøürsɘlf" α nïce cüp øf whïmsy & ɘnjøy yøür stαy. Thïngs αrɘ αbøüt tø gɘt quïrky.


--- ♥ updates ♥ ---

JULY 2020
new affie: mandy

MAY 2020
page updated: web material (content)
new page: tube sets (content)
new page: dolls and bases (content)
page updated: joined (me)

APRIL 2020
new page: stamps (content)
new page: joined (me)